1 AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Politikası; POLONOM LTD.ŞTİ (“POLONOM”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) kapsamında kişisel verilerin kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve 3.şahıslarla paylaşılmasını düzenlemek için tanımlamıştır.
Politika POLONOM’un internet sitesinde (www.polonom.com.tr) yayınlanmaktadır.

2 KAPSAM

POLONOM gerçekleştirmekte olduğu araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile proje ve hizmet sunma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü kişisel veriyi toplarken;
güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,
ilgili faaliyeti güvenilir bir biçimde yürütmek,
bilgilerin amaç dışında kullanımını önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür.

3 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

POLONOM kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.
Topladığı kişisel verileri, POLONOM’a karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü taraflara aktarabilmektedir.

4 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

POLONOM, kişisel verileri, işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

5 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi ilgililer, KVK Kanunu 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 11. Maddesi kapsamında POLONOM’a başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içine/yurt dışına aktarıldıysa ilgili kişi/kurumları bilme, veri eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVK Kanununun öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere KVK Kanununun 11. maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVK Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olma ihtimali durumunda, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Veri sahibi ilgili talebini, yazılı olarak veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu PoLONOM’a iletmesini takiben; POLONOM, başvuruda yer alan talebi, niteliğine göre KVK Kanununda belirtilen sürede sonuçlandıracaktır. Başvurunun bir maliyeti gerektirmesi hâlinde; POLONOM tarafından, KVK Kanununa göre belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. POLONOM, başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.